Тусгаар улсуудын хамтын нөхөрлөлийн  /ТУХН/ улсууд нь хуучин ЗХУ-ын бүрэлдхүүнд багтаж байсан орнуудын хамтын ажиллагааны харилцааг зохицуулах ёстой бүс нутгийн олон улсын байгууллага юм. ТУХН нь улсын дээрх улс биш бөгөөд сайн дурын үндсэн дээр нэгдсэн байгууллага юм. Армен, Казахстан, Молдав, Орос, Узбекистан, Украин улсууд тус Хамтын нөхөрлөлийн гишүүн улсууд юм.