1.Нийтлэг үндэслэл

1.1”Оросын дуу хоолой” радиогийн сайтад нийтлэгдсэн материалыг ашиглах дүрэмд /цaашид “Ашиглах дүрэм”гэнэ / “Оросын дуу хоолой” радиогийн сайтаас ашигласан материалын дүрэм журам болон материалыг ашиглах нөхцлийг тодорхойлсон “Оросын дуу хоолой” /цаашид Компани / тэр дундаа портал, бүлэг, хуудас зэрэг /цаашид Компаний сайтууд/ харъяалагдана : http://rus.ruvr.ru/, http://albanian.ruvr.ru/, http://english.ruvr.ru/, http://arabic.ruvr.ru/, http://bengali.ruvr.ru/, http://bulgarian.ruvr.ru/, http://hungarian.ruvr.ru/, http://vietnamese.ruvr.ru/, http://greek.ruvr.ru/, http://dari.ruvr.ru/, http://spanish.ruvr.ru/, http://italian.ruvr.ru/, http://radiovr.com.cn/, http://korean.ruvr.ru/, http://kurdish.ruvr.ru/, http://mongolian.ruvr.ru/, http://german.ruvr.ru/, http://norwegian.ruvr.ru/, http://persian.ruvr.ru/, http://polish.ruvr.ru/, http://portuguese.ruvr.ru/, http://pashto.ruvr.ru/, http://romanian.ruvr.ru/, http://serbian.ruvr.ru/, http://slovak.ruvr.ru/, http://turkish.ruvr.ru/, http://urdu.ruvr.ru/, http://finnish.ruvr.ru/, http://french.ruvr.ru/, http://hindi.ruvr.ru/, http://czech.ruvr.ru/, http://swedish.ruvr.ru/, http://japanese.ruvr.ru/.
http://rus.ruvr.ru/regulation/
дээрх жагсаалт нь өөрчлөгдөж болно. Хэрвээ жагсаалтанд ороогүй сайт ороогүй байх аваас уг сайтын агуулга нь компанид хамааралтай болох нь тодорхой болвол энэхүү Дүрмүүд хамаарна/.

1.2.Хэрэглэгч нь компаний сайтууд дээр гарсан материалуудыг ашиглахаасаа өмнө энэхүү дүрэмтэй танилцах хэрэгтэй .

1.3. Энэхүү дүрэм нь бусад хэл дээр орчуулагдсан байж болох бөгөөд Компаний холбогдох хэлний сайтууд дээр нийтлэгдэж болно. Дүрмийн Орос хэл дээрх хувилбар өөр бусад хэлний хувилбараас зөрсөн тохиолдолд Дүрмийн орос хэл дээрх хувилбарын заалтаар зохицуулна.

 

2.Дүрмийн Үндсэн зарчим

2.1. “Сайт” гэдэгт “Интернет “/цаашид Интернет / мэдээлэл харилцааны сүлжээний бүх мэдээллийн цогц бөгөөд гурав дахь этгээд тодорхой хаягаар нэвтрэх эрхтэй /мэдээллийн нөөцийн /”URL” мэдээллийн заах тэмдэгт нийцүүлэн/ үүнтэй холбогдуулан эзэмшигч Компанийн хаягийг оруулна ).

2.2.”Хэрэглэгч” гэдэгт Дүрмийн б.1.1 Компаний сайтад нэвтрэх хувь хүн, эсвэл түүнийг төлөөлөх хуулийн этгээд байх бөгөөд ингэхдээ олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хувиар болон мэдээллийн машины хувиар г.м. бүртгэгдсэн болон бүртгэгдээгүй мэдээллийн агентлагууд, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн цахим хэрэгслүүд, хэвлэлүүд, интернет-сайтууд /порталууд, хуудсууд, блогууд/ хамаарна.

2.3.”Материал” гэдэгтКомпаний сайтад нийтлэгдсэн бүх мэдээлэл /тухайлбал, фонограмм, сэдэв, графикийн болон мэдээлэл-графикийн, дууны, видео-аудио бичлэг болон бусад материалууд хамаарна./

2.4. “Мэдээний материалууд” гэдэгтүйл явдал, баримтын тухай мэдээллүүд багтана.

2.5.”Мэдээлийн текстийн материалууд” гэдэгтКомпаний сайт дээрх мэдээллийн шинж чанартай, текстийн хэлбэртэй дүн шинжилгээний материалууд хамаарна.

2.6. “Зохиогчийн материалууд “ гэдэгт Компаний сайт дээр нийтлэгдсэн зохиогчийн эх материал байх бөгөөд соёл, боловсрол, цэнгээнт болон бусад зүйл хамаарна.

2.7.”Материалыг ашиглах” гэдэгт ОХУ-ын Иргэний хуулийн 1270 зүйл ангид заасны дагуу хуулах, хадгалах, тараах, нийтэд үзүүлэх, нэвтрүүлэгт оруулах, кабелаар мэдээлэх болон нийтэд хүргэх, орчуулах, ашиглах боломжтой бусад аргуудаар боловсруулах зэрэг багтана.

2.8.”Гиперишлэл” гэдэгт Интернетын сайт дээр байж болох өөр файлыг заах HTML баримт бичгийн хэсэг болон үүн рүү /URL/ энэ файл /хуудас/ зам заана.

2.9.”RSS түгээлт” гэдэгт мэдээллийг илгээх формат мэдээний лент хэлбэртэй, нийтлэлийн анонс, блогуудын өөрчлөлтүүд г.м. зочны цуглуулах, боловсруулах түүнд хэрэгтэй тусгай программ агрегаторууд юм уу, аль эсвэл онлайн сервисууд хамаарна.

 

3.Компаний сайтуудын материалыг ашиглах зарчим

3.1.Компаний сайт дээр тавигдсан материалуудыг хэрэглэгчид компаниас урьдчилсан зөвшөөрөлийг бичгээр авсан тохиолдолд эсвэл компанитай хийсэн гэрээний үндсэн дээр дүрмээр болон тогтоосон дүрмийн гадуурх тохиолдолд.

3.2.Компаний сайт дээр нийтлэгдсэн материалууд, Компани бие даан бэлдээгүй юм уу, аль эсвэл түүний захиалгатай /өөр үйлдвэрлэгч илт заасан агуулгатай аль эсвэл өөр эх үүсвэрээс зээлдсэн г.м. / Хэрвээ Компани нь эрх бүхий этгээдээс хэрэглэгчдэд ийм материалыг ашиглуулах эрхийг олж авсан тохиолдолд хэрэглэгчдэд компаний зөвшөөрлийн бичиггүйгээр ашиглахыг хориглоно.

 

4. Буцалтгүй тусламжийн үндсэн дээр материалуудыг ашиглах зарчим

4.1. Компаний сайт дээр нийтлэгдсэн материалуудыг ашиглахдаа хуульд заасан болон энэхүү Дүрэмд заасны дагуу аливаа аргаар тараагдсан /энд ишлэлүүд орохгуй/, компаний зөвшөөрөлийн бичиггүй, буцалтгүй тусламжийн үндсэн дээр, тухайлбал, блогууд, нийгмийн сүлжээнд хэрвээ Хэрэглэгч хувь хүн байх тохиолдолд болон ашиглалт зөвхөн хувийн зорилгоор байх бөгөөд ямар нэгэн ашиг хонжоо хайх зорилго байх ёсгүй.

4.2. Компаний Мэдээллийн текстийг Дүрмийн б.41 тогтоосон тохиолдлыг эс оруулан ашиглах нь бичгээр авах зөвшөөрөлийн бичиггүйгээр буцалтгүй тусламжийн үндсэн дээр дараах тохиолдлуудад зөвшөөрнө:

4.2.1. ивээн тэтгэгч байгууллагууд болон бүх шатны боловсролын байгууллагуудын сайтууд;

4.2.2.Олон нийтийн үнэгүй лавлах товчоонууд,гэгээрлийн, танин мэдэхүйн цахим хуудсууд;

4.2.3. Компаниас бичгээр зөвшөөрсний дараа шашны байгууллагууд нь буцалтгүй тусламжийн үндсэн дээр мэдээллийн текстийг ашиглаж болно.

4.2.4. Мэдээллийг Компаниас бичгээр зөвшөөрөл авсан аливаа байгууллагууд буцалтгүй тусламжийн үндсэн дээр авах боломжтой. Ингэхдээ Хэрэглэгчид нь мэдээний материалыг ашиглахдаа Гипер эхийг заавал иш татах ёстой. Гипер ишлэлүүд нь мэдээний материал, юм уу материалын хэсэг нийтлэгдсэн тэр хуудсан дээр хийгдсэн байх ёстой .

4.4.5. Компаний сайт дээрх Зохиогчийн материалыг Дүрмийн б.4.1 . зааснаас гадна Компаний зөвшөөрөлийг бичгээр авсан тохиолдолд ашиглах боломжтой.

 

5.Ашиглах боломжтой бусад зарчим

5.1. Компаний зөвшөөрөлийг бичгээр авсны үндсэн дээр Компаний сайт дээр нийтлэгдсэн материалыг арилжааны зорилгоор ашиглана. Ашигласан материал бүрийн үнийг талууд тохиролцоно. Компани нөхцөл байдлаас шалтгаалан буцалтгүй тусламжийн үндсэн дээр зөвшөөрөл өгч болно.

5.2. Дүрмийн б.4.1. гадуурх Компаний сайт дээр нийтлэгдсэн мэдээллийн графикийн болон гэрэл зургийн материал нь Компанитай байгуулсан гэрээний үндсэн дээр Компани зөвшөөрөлийг бичгээр өгөх боломжтой болон Компаний таних тэмдэг, Гипер ишлэл зэргийг хийсэн байх ёстой.

5.3. Дүрмийн б.4.1 . гадуурх фонограмм, дууны, аудио-видео бичлэгүүд болон бусад материалуудыг ашиглахдаа Компанитай байгуулсан гэрээний үндсэн дээр Компани бичгээр зөвшөөрөлөөр,

5.4. Хэрэглэгчийн эрхтэй, гурав дахь этгээд нь компаний сайт дээр нийтлэгдсэн материалуудыг ашиглах шаардлагатай тохиолдолд .

5.4. Компаний сайт дээр байрлуулсан материалын эрх гуравдагч этгээдийнх бол хэрэглэгч нь холбогдох эрх эзэмшигчдэд хандах ёстой, ингэхдээ Компанид эрхийг эзэмшигчээс хэрэглэгчдэд ийм материалуудыг ашиглах эрхийг зөвшөөрсөнөөс бусад тохиолдолд.

 

6. Материалуудыг ашиглахад Хэрэглэгчдийн хүлээх хариуцлага

6.1. Зээлдсэн эх сурвалжийн ишлэл болон гипер ишлэлийн байрлал

6.2. Ишлэл болон гипер ишлэлийг хийхэд тавигдах нийтлэг шаардлагууд:

- Дүрмийн б.1.1. заасан Компаний хэлний сайтын ерөнхий хуудас, нэр бүхий хуудас эсвэл Компаний нэрийг заах : жнь: <<Холбооны улсын төсвийн байгууллага Орос улсын радио компани “Оросын дуу хоолой>> гэх мэт.

-Ишлэл нь дүрслэхэд болон ойлгоход боломжтой байх ёстой. Гипер ишлэл идэвхтэй бөгөөд Компаний сайт дээр байгаа зааж байгаа эх үүсвэр рүү шилжихэд боломжтой байх ёстой бөгөөд Интернетийн сүлжээнд нийтэд тодорхой хайлтын сайтуудаар индексжих ёстой. Тухайн ишлэлийн хайлтын индексжилтийг хийхэд ямарч саад байх ёсгүй. Тухайлбал, ишлэлийг гаргасан хуудсан дээр robots.txt. файлыг индексжилтийг хориглосон байж болохгуй. Харин Meta-terax хуудсын Гипер ишлэл нь <noindex >тегүүдээр бичигдсэн байж таарахгуй, мөн <<nofollow >> атрибут байх ёсгүй.

6.1.2.Материалыг цахим хэвлэлд, интернет сайтын хуудсуудад, цахим файл юм уу, бусад цахим хэлбэрээр ашиглахдаа Хэрэглэгч тохиолдол бүрд зээлдсэн материалын ишлэлийг заавал идэвхтэй Гипер ишлэлээр хийх ёстой.

6.1.3. Хэвлэмэл хэвлэл, ном хэвлэл болон бусад хэлбэрээр материаллаг тээгч дээр / цаас, пленка, г.м./ . Хэрэглэгч тухайн тохиолдол бүрд Компаний хэлний сайтын ерөнхий хуудсанд байгаа ФГБУ РГРК “Голос России” буюу ХУТБ УРХК “Оросын дуу хоолой” радио эх үүсвэрийг заавал заах ёстой.

6.2.Текстийн материалуудыг ашиглахдаа Хэрэглэгчид ишлэлүүд болон Гиперишлэлүүдийг Компаний сайт юм уу, сайтаас ашигласан текстийн дор нэгдүгээр эгнээнд заавал хийх ёстой. Ишлэлүүд болон Гиперишлэлүүдийн шрифт Хэрэглэгчийн сайтуудаас ашиглаж байгаа материалуудын шрифтнээс бага байх ёсгүй.

6.3. Нягт нямбай ажиллах зарчим

6.3.1. Компаний сайт дээр тавигдсан материалыг Дүрэмд заасны дагуу багасгаж болохгуй, харин товчилж болно. Текстийг товчлохдоо утга агуулгыг гуйвуулж хэрхэвч болохгуй.

6.3.2. Өөр бусад материалуудыг ашиглахдаа /текстээс бусад/ хэрвээ Компани бичгээр зөшөөрөл өгсөн тохиолдолд боловсруулалт хийж болно.

6.3.3. Буруу ташаа илэрхийлсэн материалыг гуйвуулсны хариуцлагыг Хэрэглэгч хариуцах болно.

6.3.4. Компаний мэдээллийг бүрэн хуулж RSS мэдээллүүдийг илгээхийг хориглоно.

6.3.5. Компаний дахин боловсруулсан материалуудыг Хэрэглэгч RSS илгээлтээр ашиглахдаа Компаний сайт дээр холбогдох материал дээр байсан цагийг өөрчилж болохгуй.

 

7.Ерөнхий зарчим

7.1.Компани нь ямарч үед Хэрэглэгчдэд анхааруулалгүй- гээр Дүрмээ өөрчлөх эрхтэй. Компаний сайт дээр бүх өөрчлөлтүүдийг хүчин төгөлдөр болох үеэс нь нийтлэнэ.

7.2.Компаний сайтан дээр нийтлэгдсэн материалуудтай холбоотой бүх асуудлаар /тэр дундаа буцалтгүй тусламжийн /, аудио, видео дүрсийн материалыг нэвтрүүлэх, трансляц хийх, гэрээ байгуулах, эх материалын хувийг олгох зэрэг асуудлаар дараах хаягаар хандана уу? distrib@ruvr.ru +7(495) 950-63-40. Бүрэн эхийг http://rus.ruvr.ru/regulation/ сайтаар уншиж болно.