гэж тус банкны хөрөнгө оруулалтын тэргүүлэх стратегич Майкл Хартнетын магадлан шинжлэсэн мэдээлэлд өгүүлжээ. Шинжээч ирэх оныг «мандал цэцэглэлтийн» үе хэмээн нэрлэв. Санхүүгийн салбар эрчимтэй сэргэх явдал бодит эдийн засгийн өсөлтэд шижим түлхэц үзүүлнэ гэж тэрээр үзэж байна. Дэлхийн гол гол Төв банк мөнгөн-зээлийн бодлогоо 2014 оноос аажмаар хатуу болгоно гэж Харнетт мэдээлэв.

Bank of America АНУ-ын доллар, орлого ихтэй облигаци болон евро бүс ба Японы хувьцааны зах зээлийн өсөлт түүнчлэн АНУ, Их Британи, Хятадын банкны хувьцаанд найдвар тавьж байна. Үл хөдлөх хөрөнгө дэлхий даяар сонирхол татсаар байх болно гэж банкны эдийн засагчид үзэж байна.