Ангараг дээр явагч Opportunity өмнө Curoisity-ийн өмнө Ангараг гариг дээр амьд организмд таарах ус байсан нээлтийг батлах баримт олжээ. Энэ тухай НАСАГийн мэргэжилтнэүүд мэдэгдэв. Төслийн эрдэм шинжилгээний удирдагч Стив Сквайрсын ярьснаар, Opportunity төхөөөрөмж нь чулууны химийн бүтэц болон төмрийн шаврын чулуулгийг судлах юм. Энэ “шавар “нь их хэмжээний усны улмаас бий болсон байх ёстой. ЭНэ ус цэнгэг ус байсан гэдгийг тогтоогоод байна. “Энэ усыг та ууж болох “байсан гэж Сквайрс хэлээд, Ангараг гаригт одоо болтол серийн хүчилтэй адилхан усны ул мөр олддог. “Энэ бол энэ хугацаанд олсон хамгийн чухал олдвор” гэж тэх нэмж хэлжээ.