Лалын БН Иран улсын цөмийн асуудлыг хэлэлцэх “зургаагийн” бүлэгт НҮБ-ийн Аюулгүй Зөвлөлийн байнгын таван гишүүн Орос, АНУ, Их Британ, Хятад, Франц улсууд болон Герман улсууд ордог юм. НҮБ-ийн АЗ-ийн 5 орон нь цөмийн зэвсэгтэй гэж албан ёсоор тооцогддог билээ.