Хэдэн болзолыг биелүүлвэл 2014 оны еренхийлегчийн сонгуульд оролцож мэднэ гэж «Афганистаны лалын нам» сөрөг зэвсэгт бүлэг үзэж байна. Тус булгийн удирдагч Афганистаны ерөнхий сайд асан Гульбеддин Хекматиар афганистаны Kabul News хүвийн телевизийн сувагт өгсөн ярилцлагдаа энэ тухай мэдэгджээ. Сонгуульд нэр дэвшихгуй. Афганистанаас гадаадын бух цэргийг үг дугуй гаргасан нөхцөлд байгууллагын гишууд сонгуульд оролцож болзошгуй гэж тэрээр мэдээлэв. Кабулын өнөөгийн засгийн газартай өдгөө болтол ямар ч харилцаагуй байна. Одоо Афганистан АНУ хоёр аюулгуй байдлын тухай хэлэлцээрт гарын үсэх зурахыг хүлээж байна гэж Хекматиар онцлов. Тууний хэлснээр гадаадын цэргийг Афганистанд үлдээвэл талынхан нь эсэргууцэл үзүүлэхээс өөр аргагуй болно.