НҮБ-ын АЗ Алжирын нефтийн цогцолбор дээр хүмүүсийг барьцаалагчдыг саатуулж, буруутай этгээдүүдийг шийтгэхэд олон улсын хамтын нийгэмлэгийг туслахыг уриалав. НҮБ-ын төв байранд тараасан мэдээлэлд уг ажлыг гүйцэтгэгчид, зохион байгуулагчид болон дээрэмчдийг ивээн тэтгэгчдийг шүүхэд татах шаардлагатай болохыг цохон тэмдэглэжээ. НҮБ-ын АЗ-ийн гишүүд хэн, хэзээ, хаана тэдгээрийг хийсэн шалтгаанаас үл хамааран нь терроризмын аливаа ажиллагаатай эрс шийдвэртэй тэмцэнэг гэдгээ батлав.