Орос улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин онцгой хамгаалагдах байгалийн нөөцүүдийн хөгжлийн асуудлаар АНУ-ын туршлагыг авч хэрэгжүүлэхийг санал болгов. Одоо Орос улсад ийм 41 газар бий. Газрын нөөцийг ашиглах онцгой журам үйлчилж байна, эдгээр эрх зүйн баримт бичгүүд нь “ эдгээр нутаг дэвсгэрүүд дээр амьдарч байгаа хүмүүсийн сонирхолуудтай зөрчилдөхгүй”байх ёстой гэж Путин хэллээ. Ингэхдээ үүнд “тэд юугаар амьдарч байна, тэдний ашиг орлого хэрхэн бүрдэж байна “ гэдгийг судлах ёстой юм.