Сирийн байдалд зориулсан хумуунлэгийн форум 11-р сарын 9-нд Женевэд хуралдах тухай енеедер НУБ-ын хумуунлэгийн асуудлыг зохицуулах газрын хэвлэлийн нарийн бичгийн дарга Йенс Лаерке сэтгуулчдэд мэдээллээ. Тууний хэлснээр «форумын зорилго мэдээлэл солилцох ба дэлхийн хамтын нийгэмлэгээс тусламж узуулэх хучин чармайлтыг дайчлахад оршино. Уулзалт зохион байгуулах, зохицуулах шинж чанартай болно. НУБ-ын хумуунлэгийн асуудлыг зохицуулах газар, Арабын орнуудын холбоо, Лалын хамтын ажиллагааны байгууллага, Европын комиссын хумуунлэгийн тусламжийн товчооны шинжээчид туунд оролцох юм. Туунчлэн бус нутгийн байгууллагууд болон НУБ-ын гишуун орнууд, терийн бус байгууллагуудын телеелегчдийг уламжлал ёсоор урина. 2012 оны 3-р сараас хойш Женевэд Сирийн байдлыг хэлэлцсэн хумуунлэгийн таван форум хуралдав. НУБ-ын хумуунлэгийн асуудлыг зохицуулах газрын тоо баримтуудаас харахад сирийн 2,5 сая оршин суугчад хумуунлэгийн тусламж шаардагдаж байна. Мен 358 мянга гаруй хун улс орноо орхиж явсан байна.