Орос улсын ХМХ - үүд өөрсдийн бүтээгдэхүүнийг насны эрэмбээр ангилах зарчимд жилжээд байна. 9 - р сарын 1 - ээс сонин, радио, телевизүүд материалуудаа 12, 16 болон 18 насны гэж ангилаж байх болно. Түүнчлэн телевизийн нэвтрүүлгүүд болон киноны тухай урьдчлан мэдээлэхдээ насны ангиллыг тавьж байна. Зорилго нь хүүхдүүдийг муу мэдээ сурталчилгаанаас, ялангуяа хүчирхийллэл болон порнографийн нөлөөнд автахгуй байлгахад оршиж байна.