Ачаа тээврийн “Прогресс” сансарын хөлөг өнөөдөр ОУСС-аас салж чөлөөт нислэгт шилжинэ. Энэ хөлгийг Номхон далайд шууд живүүлэхгүй юм. Гурван долоо хоног үргэлжлэх бие даасан нислэгийнхээ үеэр энэ хөлөг сансарын хөлгүүдийн хөдөлгүүрийн ажиллагаанаас үүсэж байгаа ион мандалын ойр хавийн ижил бус орчны хэлбэрийн хамаарлыг тодорхойлох үйл ажиллагаа явуулах “Радар Прогресс” туршилтад оролцох юм. Үүний дараа ачааны хөлгийг Дэлхийн орчмын тойрог замаас гаргаж Номхон далайд живүүлэх юм.