«Хезболла» радикал шийт хөдөлгөөн Болгарын Бургас хотноо израилийн жуулчдын сүүж явсан автобусны дэлбэрэлтэд хамаагуйгээ мэдэгдсэн гэж ливаны» Ан-Нашра» сонин мэдээлэв. «Хезболла» жүүлчидтэй тэмцэл хийдэггүй» гэж хөдөлгөөний төлөөлөгч мэдэгдэв. Иран ба «Хезболла» радикал шийт хөдөлгөөн Болгарт террорын ажиллагааг зохион байгуулсан гэж үүний өмнө Израилийн БХ-ын сайд Эхуд Барак зэмлэн бүрүүшаажээ.