Дэлхийн цаг хугацааны албууд 7-р сарын 1-ний өдөр цагныхаа “зүүг “ нэг секундээр зогсоох болно. Энэ нь гариг дэлхийн эргэлтээр тохируулдаг одон орны цагийг цөмийн цагтай нийлүүлэхэд зориулагдсан арга хэмжээ аж. Энэхүү шийдвэрийг 1-р сарын 5-нд Парисд “дэлхийн цагийг сахин хадгалах”зорилготой гол Олон улсын дэлхийг тойрох албаны баталсан шийдвэр юм. Нэмэгдэл буюу илүү 30 секунд нь жил бүр нэмдэгддэг бөгөөд 6-р сарын 31-нд одон орны нарны цаг болон дэлхийн цагийг хадгалах алба хоорондын зөрүүг 0,9 секундээс хэтрэхгүй байлгахын тулд явуулдаг аж.