Дэлхийн эдийн засгийн ДНБ-ий өсөлт 2012 онд 2,5-3% болно. Өнөөдөр Японы сайд нарын танхимын нийтлүүлсэн илтгэлд ингэж өгүүлсэн байна. Үүнээс хархад Европын өрийн асуудал үндсэн аюул болоод байна. ЕХ-ны ДНБ-ий өсөлтийн хурд оны эцэс гэхэд 2%-иар багсана гэж таамаглаж байгаа ба энэ нь экспортыг багасгахад хүргэнэ. Хятад, Энэтхэг болон азийн бусад улсуудын эдийн засагт гарч байгаа сөрөг хандлагууд бас нэг эсрэг хүчин зүйл болж байна. Хятад, Энэтхэг улсуудын ДНБ-ий өсөлт нь2011 онд 9,2% болон 7,8%  байсан бол 2012 онд 8%, 7% болно гэж японы шинжээчид үзэж байна.