Японы эрдэмтэд Нарны диаметрийн тухай  нарийн мэдээ авчээ. Мэргэжилтэнүүдийн явуулсан судалгааны дагуу тус улсын одон орны хүрээлэн нарын диаметр 1 сая 392 мянга 20 км аж.  Эрдэмтдийн тайлбарласнаар, тэдэнд Азийн ихэнхи нутгийн  болон Хойд Америкийн  оршин суугчдын ажигласан цагриг маягийн  хиртэлт тус нэмэр болсон ажээ.  Уг хиртэлтийн эхэн болон эцэст “ Бейлийн эрэх” оптикийн үр ашигтай байдал бий болсон аж. Энэ нь хоёр дискний эрмэг яг цав нийлэх үед үүсдэг, гэхдээ Нарны гэрэл Сарны улмаас   нэвтлэн гархад  түүний нарийн зураг харагдадаг байна. Энэхүү үр дүнтэй явдал нь мэргэжилтэнүүдэд тооцоо гаргахад нэмэр болжээ.  Онөөг хүртэл  дэлхийн эрдэмтэд нарын диаметрийг тодорхойлох гэж  оролдож байсан, гэхдээ энэ зорилт нь хэт их хурц гэрлээс болж хүндрэлтэй тулгарч байв.

Гэрэл зураг