ШХАБ-ын хүрээнд кибер-полиц байгуулж магадгүй аж. Ийм саналыг Казахстан улс тавьсан бөгөөд энэхүү байгууллага нь Интернетийн терроризм, салан тусгаарлах үзэл болон арьсны өнгөөр ялгаварлах үзлийг дэлгэрүүлэхтэй тэмцэх аж.