Орос улсад сонгуулийн хэсгүүдийг компьютер, бичлэгийн камеруудаар тоноглож байна. Сонгуулийн төв комисси энэ оны 3-р сарын 4-нд  болох Оросын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн явцыг  Интернетын  тусламжтайгаар ажиглах дэг журам батлан гаргажээ...