0    Орос улс эдийн засгийн өсөлтийн хурдацаар G8 улсуудын дотор түрүүлж байна. Энэ оны 3 дахь улирал 2010 оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад мөн үзүүлэлт 4,8 хувь боллоо. Статистикийн тоо баримтуудаас  харахад ДНБ-ний 2,6 хувь өсөлттэй Герман улс хоёрт орж байна.Оросын статистикийн тусгай газар үндэсний статистикийн алба болон Европын статистикийн тусгай газар, Олон улсын валютын сан, Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын тоо баримтуудыг үндэслэн макроэдийн засгийн нэн чухал үзүүлэлтүүдийг харшуулжээ.