Белорусс улсад хямралын эсрэг төлөвлөгөөг танилцууллаа.Энэ хөтөлбөрт зааснаар төсвийн хомсдол ДНБ-ий 1,5%-иас хэтрэх ёсгүй. Улсын хөтөлбөрийг цаасан мөнгөөр зээлжүүлэхийг 4%-иас хэтрүүлж болохгүй. Энэ төлөвлөгөөг 5-р сарын 25-нд Сайд нарийн зөвлөлийн тогтоолоор баталсан байна. Засгийн газрын сайт дээр хэвлэгдэн гарсан өнөөдрөөс эхлэн энэ төлөвлөөгөөд агуулга тодорхой болсон байна. Энэ төлөвлөгөөний дагуу он дуустал байр сууцны хөлс нэмэгдэнэ, холбоо харилцаа, зорчигч тээврийн хөлс эрс нэмэгдэнэ. Хувьчлал болон эдийн засгийн өөрчлөлтийн бүтэцийн талаар авах арга хэмжээг энэ төлөвлөгөөнд тусгаагүй байна.