Египет улс Олон улсын валютын сан болон бусад олон улсын түншүүддээ хандан санхүүгийн дэмжлэг хүсчээ.  Эрх баригчдын үнэлснээр  6-р сар хүртэл Каирт 10-12 тэрбум доллартай  дүйцхүйц  дэмжлэг хэрэгтэй байгаа юм. ОУВС африкийн орнуудын эрх баригчидтай тодорхой асуудлаар хэлэлцэн ярилцахаар ойрын үед Египет рүү өөрийн мэргэжилтнүүдийг явуулахаар төлөвлөөд байна.