Хүн ам нь дундаас дээгүүр орлоготой улсын тоонд ОУ багтаж байна гэж Дэлхийн банкнаас хэвлүүлсэн “Дэлхийн хөгжил-2011 илтгэлд” өгүүлсэн байна. Улс тус бүрийн орлогын түвшинг баримт бичигт заагаагүй байна. Харин ОУ-ын багтсан бүлгийн улсуудын нэг хүнд ноогдох жилийн орлогын доод хэмжээ 3946 доллар, дээд хэмжээ 12195 доллар юм байна.