Олон улсын валютын сан /ОУВС/ хүнсний барааны өсөлт удаан хугацаагаар үргэлжлэх магадлалтай аж. Ийм дүгнэлтэнд судагааны департаментын шинжээчид хүрсэн байна. ОУВС-гаас  гаргадаг “Хүсний барааны үнийн индексжилт” баримт бичгийн дагуу  олдоо 2008 оны оргил үетэй тулж очоод байгаа аж. Үнийн өсөлтийн гол шалтгаан бол ихэнх улс орнуудад  цаг агаарын таагүй нөхцөл хөдөө аж ахуйд нөлөөлсөнтэй болон хүсний барааны эрэл хэрэгцээ өсөн нэмэгдэж буйтай холбоотой гэж тэд тайлбарлаж байна.