Өнөөдөр Владимир Путин Орос Улсын банкны хүрээний байдал ба түүний хөгжлийн ирээдүй сэдэвтэй зөвлөлгөөнийг хийлгэнэ. Юуны түрүүнд үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлснээр банкный секторийг улс орны эдийн засгийг шинэчлэхэд идэвхитэй оролцуулах асууддлыг хэлэлцэнэ. Одоо Орос Улсад 1012 зээлийн байгууллага байгаа бөгөөд түүний 955 нь банк байгаа юм. Эдгээрийн бүртгүүлсэн дүрмийн сан нь 1186 тэрбум рубль юм.