Анхны “Союз” “тоот” системийн хөлгийг Эх дэлхийд нь буцаах тааламжтай нөхцлийг бий болгох зорилгоор оросын нислэгийг удирдах төв өнөөдөр ОУСС-ийн тойрог замын даяалалд засвар хийлээ. Энэ маневрыг ачаа тээврийн “Прогресс” хөлгийн 8 хөдөлгүүрийн тусламжтайгаар автомат горимоор хийсэн байна. ОУСС-ийн тойрог замын даялалыг өргөх ажил Оросын нислэгийг удирдах төвийн радио холбооны бүсээс гадуур болсон байна. Теле метрийн мэдээлэл москва орчмын Королевт америкийн холбооны хэрэгслийн тусламжтайгаар нэвтэрсэн байна