Нэг жилийн дотор худалдааны түвшин, хэлэлцээрийн ертег нь 52 хувиар есен нэмэгдсэн байна. Хямрал гарсан уед ч ийм ендер узуулэлтэд хурсэн нь,  засгийн газруудаас хямралтай тэмцэхээр их хэмжээний хямд херенге зах зээлд гаргасантай холбоотой юм. Унэт цаас,ул хедлех херенге буюу эдийн засгийн бодит салбаруудад итгэхээ больсон учир, херенгее урлагийн бутээлуудэд зарцуулсан бололтой.