Орос улс терроризмын эсрэг ШХАБ-ын конвенцийг баталлаа. Урьд парламент сайшаасан холбогдох хуулинд ерөнхийлөгч Д.Медведев гарын үсэг зурав. Конвенцид хүчирхийллийн үзэл сурталын хувьд терроризмыг нийгэм-эдийн засгийн илүү өргөн хүрээнд тодорхойлжээ. Гэмт хэрэг үйлдэх эсвэл санхүүжүүлэхэд ашигласан хөрөнгийг хурааж авахад Байгууллагын гишүүн орны үйл ажиллагааг зохицуулсан зүйлийг баримт бичигт тусгажээ.Орос, Хятад, Казахстан, Киргиз, Тажикистан, Узбекистан улс ШХАБ-ын гишүүн орон юм.