Орос улс тамхитай тэмцэх үндэсний үзэл баримтлалыг баталлаа. Улс оронд тамх татдаг хүмүүсийн тоо одоо 40 хувиас 25 хувь хүртэл буруулах юм. 2011 онд тамхины сурталчилгааг бүрмөсөн хориглох хууль батлахаар төлөвлөж байна. Одоо сонин сэтгүүлийн эхний нүүр бус тодорхой хэсэгт тамхи сурталчилахыг зөвшөөрчээ. Урьд тамхийг гадаа, телевизээр сурталчилахыг хоргилосон юм.