0Орос улсад ажилгүйдлийн түвшин бараг хямарлын өмнөх түвшинд хүрсэн гэж засгийн газрын дэд сайд Александр Жуков мэдэгдэв. Өнөөгийн байдлаар эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын 6,9 хувь нь буюу 5,2 сая хүн ажилгүй байна. Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын аргачлал энэ тоог гаргажээ