2008 оны 8-р сард Өмнөд Осетид болсон үйл явдалтай холбоотой хэргийн талаарх орос, гуржийн долоо хоногын сонсгол НҮБ-ийн шүүхийн дээд шат Гаага хот дахь олон улсын шүүхэд өнөөдөр эхлэнэ. 1965 оны арьс өнгөөр гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай олон улсын конвенцийг зөрчсөн гэж Орос улсыг буруутгасан өргөдлөө Гүрж улс өгсөн юм. Энэ нөхцөл байдалд арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай олон улсын конвенци тохирохгүй бөгөөд Олон улсын шүүхийн шүүх эрхэнд хамаарахгүй гэж оросын тал үзэж байгаа юм. 2008 оны 9-р сард, Гурж улсын хүсэлтээр Гаагад сонсгол болсон юм. Тэр үед шүүх аль ч талыг зевтгөөгүй билээ.