Байгалын болон техно генийн аюул учирах үед хэлмэгдсэн хүмүүс, улс оронд туслах сан байгуулахаар ТУХН орнууд төлөвлөж байна. Минскт 9-р сарын 7-8-нд хэлэлцээрийн төслийг Хамтын нөхөрлөлийн улсуудын шинжээчид авч хэлэлцэнэ. Энэ санг, улс орон ,олон улсын байгууллага, хувь хүмүүсийн өглөг, сайн дурын хөрөнгө, оролцогч орнуудын санхүүгийн хандив, материалын нөөц, үйлчилгээ зэргээр бүрдүүлнэ.