Тайланд улсад, оросын эрэгтэйчүүдийн сүмийн суурийг тавина. Одоо тэнд Гэгээн Богородицийн Успенийн дуган болон орон сууц, аж ахуйн барилгын цогцолборыг барьж дуусаж байна. Тайландад байгаа Оросын сүмийн төлөөлөгч, сүм хийдэд суух үнэн алдартны шашинтай эрэгтэйчшүүдийг бүртгэж авч байна. Оросын сүм, тун саяхан улсын бүртгэлийн гэрчилгээ авсан байна.