Оросын санхүү, эдийн засгийн форумын 9-р чуулган өнөөдөр Цюрих хотод нээгдэж байна. Энэ форумын ажилд орос, швейцарийн парламент, яамд, улсын байгууллагууд, банкны холбоо, нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөгчид, хоёр орны тэргүүлэх банк, компануудын удирдагч нар орлцож байна. хэлэлцэх хэргийн төлөвлөгөөнд, дэлхийг хамарсан санхүү эдийн засгийн хямралын байдал түүнээс гарах арга зам зэрэг асуудлууд багтсан байна. Оросын, Улсын зөвлөл болон Улсын Думын санхүү эдийн засгийн хүрээн дэх хууль тогтоох үйл ажиллагаанд онцгой анхаарал хандуулахаар шинжтэй байна. Уулзалтанд оролцогчид орос, швейцарийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хоёр талын хамтарсан төсөлуудийг авч хэлэцэнэ. 2002 оноос хойш байнга хийж байгаа энэ форумын чуулган 2 өдөр ургэлжилнэ.