Камчаткагийн Шивелуч галт уулын үнс хеетей үүл емне зүг рүү 750 км урт сунсан байрлалтай байна.Галт уулыг ажиглаж байгаа эрдэмтэд хун амд аюулгүй гэж өнөөдөр мэдээллээ.Шивелуч галт уул бутэн жил дэлбэрч байгаа бөгөөд агаарт үнс хее хаяж, халуун лав нь байнга урсаж байна.