АНУ-ын цэргийг иракийн нутаг дэвсгэрт байлгах болзол, хугацааг тодорхойлж тогтоосон өөрчлөлтийг америк-иракийн төсөлд оруулна. Гол таван засварыг оруулах юм. Хамгийн гол нь америкийн цэргийг Иракт тохиролцсон хугацаанаас удаан байлгах заалтыг баримт бичгээс хассан байна. АНУ-ын цэргийг хот тосгодоос 2009 оныг дуустал гаргахаар зөвшөлцөв. Харин 2011 оны 12-р сарын сүүлчээр бүтэн гаргаж дуусах ёстой…

 

<сонсох>