Дмитрий Медведевийн хэлснээр хэд хэдэн улс юуны түрүүнд АНУ-ын бүдүлэг алдаа олонхи улсад ноцтой асуудлыг тулгах уршигтай болсон. «Оросыг энэ хүнд хямрал бүрэн хамраагүй. Ийн аюулаас сэргийлэн сэрэмжлэх боломж бий. Заавал сэрэмжлэх ёстой.Улс орны удирдлагаас авсан хэд хэдэн арга хэмжээ санхүүгийн байгууллагуудад итгэх итгэл болон хэвийн зээллүүлэх үйл явцыг ойрын үед сэргээнэ гэж Д.Медведев тэмдэглэв…

 

 

<сонсох>