Энэ нь улс орныхоо банкуудыг дэмжих, зах зээлийн байдлыг тогтворжуулах багц хууль билээ. Парламентын гишүүд дэлхийн санхүүгийн хямралаас эдийн засаг, банкны системд үзүүлэх зохисгүй нөлөөг зөөлрүүлэхээр шуурхай арга хэмжээ авсан гэж шинжээчид үзэж байна…

 

 

<сонсох>