2014 оны өвлийн Олимпийн наадмыг хүлээж авах Сочи хот наадам эхэлтэл барилгын том талбар болж хувирна. Спортын янз бүрийн олон арван барилга байгууламж энд барьж, Их Сочи өөрөөр хэлвэл хот болон түүнийн дүүргийн тээврийн дэд бүтцийг үндсээр нь шинэчлэнэ. Тэнгэсийн хоёр, төмөр замын бас хоёр том агулах Сочийн дэд бөтцийн гол байгууламж болно. Эдгээр агуулах жилд 20 сая тонн ачааг хүлээж авна.Энэ нь барилгын материалыг хүргэх асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх боломж өгч байна. Түүнчлэн томоохон хэд хэдэн төслийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Сочийг тойрох зам тийм нэгэн төсөл билээ. Энэ зам хотоор явах машинуудын тоог цөөрүүлж, экологийг сайжруулахад туслана.Төслийг 2009 онд хэрэгжүүлж дуусана.

<сонсох>