Хамтын нийгэмлэгийн эдийн засгийн зөвлөл Москвад хуралдаж эдийн засгийг 2010 он хүртэл хамтран хөгжүүлэх стратеги боловсруулав…

<сонсох>