Нийгэм судлаачдын судлалын дүнгээс харахад гэр бүлийн үнэ цэнэ орчин цагийн хүн амын амьдралын гол урьтлалын нэг болсон. Гэрлэх нь хүний амьдралын хамгийн чухал буурьтай явдал билээ. Гол төлөв залу байхдаа гэрлэх шийдвэр гаргадаг. Тэгвэл оросын залуучууд дурлаж эсвэл ашиг тусыг бодож гэрлэж байна уу?

<сонсох>