"Их наймны" улсууд болон Хятад, Энэтхэг, Өмнөд Солонгос, Бразили, Нигери зэрэг улсууд бага хуралд оролцож байна. Дэлхийн уур амьсгал дууларч байгаагийн гол хүчин зүйл -агаарт алдаж байгаа хүлэмжийн хийн бараг 80 хувь эдгээр улсад ноогдож байна.

<сонсох>