Москва 860 жилийн ойгоо 9-рсарын 1-нд тэмдэглэнэ. Мэдээжээр Москва үндэслэн байгуулагдсан өдөр хугацаа харьцангуй байна. Юу гэвэл олон улсын уламжлал ёсоор ямар нэг хот тосгоны он тоолол хадгалагдаж ирсэн түүхийн баримт бичигт дурдагдсан үеэс эхлэдэг. Улсын түүхийн музейн орлогч захирал Надежда Мальцева Москвагийн түүхийг хөндсөн ярихдаа:

<сонсох>