Орос улс хүлэмжий хий  үүсгэx   хаягдлыг хязгаарлах  тухай олон улын анхны хэлэлцээр болох Киотын протоколоор авсан бүх  үүргээ биелүүлж байна. Эдгээр хаягдал дэлхийн агаарыг  дулааруулах, байгалийн эрс хувирал   үүсгэх  шалтгаан болсон гэж үздэг. Киотын протоклоор хүлэмжийн хий  үүсгэх  хаяглын туйлын хув хэмжээ  улс орон бүрт тогтоосон.