Хамтрасан үйлдвэрийг тээврийн үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх болон Берлин-Варшав-Минск-Москва-Доод Новгород төмөр замын сүлжээний хүрээнд Орос, Өрнөд Европын хооронд тээвэрлэх ачааг нэмэгдүүлэхээр байгуулав…

<сонсох>