Нисэх онгоцны нислэгийн аюлгүй байдлын тухай ярьвал багаж, хөдөлгүүррийн найдвартай хэвийн ажиллагаа,  нисэгчийн туршлагад анхаарал тавьдаг.Гэвч хэлний асуудал нислэгийн аюлгүй байдалтай шууд холбоотой. Дэлхий дахь диспетчер, агаарт байгаа нисэгч ямар ч нөхцөлд бие биеэ ойлгохын тулд нэг хэлээр ярих ёстой.