Хайлигендамд болсон их найман бүлгийн дээд хэмжээний уулзалт дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн найдварыг биелүүлж, гутрангуй таамналыг няцаав. Дэлхийн агаар дуулаарах ,Оростой харилцах зэрэг ассудлаар гарсан саад тотгорыг дэлхийн зонхилох орнуудын удирдагчид арилгаж чадахгүй гэсэн таамнал дампуурав.

<сонсох>