Бид гэрээгээр авсан үүргээ биелүүлэхээ азнасан. Гэрээгээс одоогоор гарахгүй.  Азнах тухай зарлаж мэдээлэх механизм Гэрээнд байгаа. Бид бусад орон үүргээ адилхан биелүүлж эхлэтэл азнах юм гэлээ…

<сонсох>