Энд ажиллах экспедицийн гишүүн оросын эрдэмтэд Хойт Мөсөн далайн усан дорхи эх газрын үргэлжлэлийн хил хязгаарыг илрүүлж бүрэн тогтоох бодолтой байна. Тусгай нисэх онгоц агаар геофизикийн зураг авч туйлыг судлагчдад туслана…

<сонсох>