Тэрээр Известия сонинд өгсөн ярилцлагдаа энэ тухай мэдэгджээ. Цаашдаа террорын ажиллагаа гаарахыг олон улсын байдалд хийсэн дүн шинжилгээ нотлон харуулав…

<сонсох>